Sale!

kr43.00 kr33.00

KÖP CODEINE 60 MG TABLETTER ONLINE I SVERIGE

Codein ska användas vid den lägsta effektiva dosen för kortast möjliga tid. Denna dos kan tas upp, upp till 4 gånger om dagen med intervall på minst 6 timmar. Maximal daglig dos kodin bör inte överstiga 240 mg.

Behandlingstiden bör begränsas till 3 dagar och om ingen effektiv smärtlindring uppnås ska patienter / vårdgivare rekommenderas att söka läkares synpunkter.

 

 


Description

Kodinfosfat 60 mg tabletter

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Kodinfosfat 60 mg

3. Farmaceutisk form
Oral – tablett

4. Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer
Codein är indicerat hos patienter som är äldre än 12 år för behandling av akut måttlig smärta som inte anses vara lättad av andra analgetika, såsom paracetamol eller ibuprofen (ensam).

Torr eller smärtsam hosta

Diarre

4.2 Dosering och administreringssätt
Oral väg

För mild till måttlig smärta

vuxna:

Codein ska användas vid den lägsta effektiva dosen för kortast möjliga tid. Denna dos kan tas upp, upp till 4 gånger om dagen med intervall på minst 6 timmar. Maximal daglig dos kodin bör inte överstiga 240 mg.

Behandlingstiden bör begränsas till 3 dagar och om ingen effektiv smärtlindring uppnås ska patienter / vårdgivare rekommenderas att söka läkares synpunkter.

Pediatrisk population:

Barn i åldern 12 år till 18 år:

Den rekommenderade kodindosen för barn 12 år och äldre bör vara 30-60 mg var 6: e timme vid behov upp till en maximal dos kodin på 240 mg dagligen. Dosen är baserad på kroppsvikt (0,5-1 mg / kg).

Barn under 12 år:

Codeine ska inte användas till barn under 12 år på grund av risken för opioid toxicitet på grund av variabel och oförutsägbar metabolism av kodin till morfin (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Äldre:

Dosering bör minskas hos äldre patienter.

För torr eller smärtsam hosta

vuxna:

15-30 mg, 3-4 gånger dagligen

Barn:

Rekommenderas inte

Äldre:

Dosering bör minskas hos äldre patienter

Diarre

vuxna:

30 mg tre till fyra gånger dagligen (intervall 15-60 mg)

Barn:

Rekommenderas inte

Äldre:

Dosering bör minskas hos äldre patienter

4.3 Kontraindikationer
Akut respirationsdepression, överkänslighet mot kodein eller andra opioida analgetika eller mot något hjälpämne, obstruktiv luftvägssjukdom, leversjukdom, allvarlig leverdysfunktion, akut alkoholism.

Användning bör undvikas hos patienter med upphöjt intrakraniellt tryck eller huvudskada (förutom risken för andningsdepression och ökat intrakraniellt tryck kan det påverka pupillära och andra reaktioner som är avgörande för neurologisk bedömning).

Codein ska inte ges till comatos patienter.

Kodin är också kontraindicerat vid tillstånd där hämning av peristaltik skall undvikas, där det finns risk för paralytisk ileus, där bukdistension utvecklas eller vid akuta diarréförhållanden, såsom akut ulcerös kolit eller antibiotikarelaterad kolit (t ex pseudomembranös kolit) eller diarré orsakad av förgiftning.

Codein är också kontraindicerat i följande:

• För alla barn (0-18 år) som genomgår tonsillektomi och / eller adenoidektomi för obstruktiv sömnapnosyndrom på grund av ökad risk att utveckla allvarliga och livshotande biverkningar (se avsnitt 4.4)

• hos kvinnor under amning (se avsnitt 4.6)

• För patienter för vilka det är känt är de CYP2D6 ultra-rapid metaboliserare

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder för användning
Använd försiktigt eller i reducerade doser vid astma och nedsatt andningsreserv, undvik användning under akut astmaanfall (se 4.3 Kontraindikationer). Det ska endast användas med försiktighet eller i nedsatt dos hos äldre patienter eller försvagade patienter eller hos patienter med hypotension, hypotyroidism, prostatahypertrofi, adrenokortisk insufficiens, inflammatorisk eller obstruktiv tarmsjukdom, urinrörelse, chock, konvulsiva störningar, myasthenia gravis. Det bör undvikas eller dosen minskas hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion (se 4.3 Kontraindikationer, leversjukdom). Använd försiktighet i de som har en historia av drogmissbruk. Avbrytande bör utföras gradvis hos patienter som kan ha utvecklat fysiskt beroende, för att undvika utfällning av abstinenssymptom.

CYP2D6 metabolism

Codein metaboliseras av leverenzymet CYP2D6 i morfin, dess aktiva metabolit. Om en patient har brist eller helt saknar detta enzym kommer en adekvat analgetisk effekt inte att erhållas. Uppskattningar visar att upp till 7% av den kaukasiska befolkningen kan ha denna brist. Om patienten är en omfattande eller extremt snabb metaboliserare finns det emellertid en ökad risk att utveckla biverkningar av opioid toxicitet även vid vanligt föreskrivna doser. Dessa patienter omvandlar kodin till morfin snabbt vilket resulterar i högre än förväntad serummorfinnivå.

Leave a comment