kr600.00

ZYDONE; Hydrokodon används för att lindra svår pågående smärta. Hydrokodon tillhör en klass läkemedel som kallas opioida analgetika. Det fungerar i hjärnan för att ändra hur din kropp känner och reagerar på smärta. Använd inte hydrokodon med förlängd frisättning för att lindra smärta som är mild eller som försvinner om några dagar. Denna medicinering är inte avsedd för enstaka (efter behov) användning.


Description

ZYDONE BESKRIVNING

ZYDONE (hydrokodonbitartrat och paracetamol) för oral administrering innehåller hydrokodonbitartrat och paracetamol i följande styrkor:

Hydrokodonbitartrat, USP 5 mg
Acetaminophen, USP 400 mg

Hydrokodonbitartrat, USP 7,5 mg
Acetaminophen, USP 400 mg

Hydrokodonbitartrat, USP 10 mg
Acetaminophen, USP 400 mg

Dessutom innehåller varje tablett följande inaktiva ingredienser: kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, krospovidon, mikrokristallin cellulosa, povidon, förgelatinerad stärkelse och stearinsyra. Styrkan på 5 mg / 400 mg innehåller FD&C Yellow No. 10; 7,5 mg / 400 mg innehåller FD&C Blue No. 2; och 10 mg / 400 mg innehåller FD&C Red No. 40.

ZYDONE (hydrokodonbitartrat och paracetamol) Tabletter uppfyller USP upplösningstest 1.

Hydrokodonbitartrat är ett opioid smärtstillande och antitussive och förekommer som fina, vita kristaller eller som ett kristallint pulver. Det påverkas av ljus. Det kemiska namnet är 4,5a-epoxi-3-metoxi-17-metylmorfinan-6-on-tartrat (1: 1) hydrat (2: 5). Den har följande strukturformel:

 

 

ZYDONE (hydrokodonbitartrat och acetaminofen) strukturell formelillustration

Acetaminophen, 4′-hydroxiacetanilid, ett något bittert, vitt, luktfritt, kristallint pulver, är ett icke-opiat, icke-salicylat smärtstillande medel och febernedsättande. Den har följande strukturformel:

 

 

ZYDONE (hydrokodonbitartrat och acetaminofen) strukturell formelillustration

Indikationer och dosering

ZYDONE-INDIKATIONER
ZYDONE (hydrokodonbitartrat och paracetamol) (hydrokodonbitartrat och paracetamol) är indicerat för lindring av måttlig till måttligt svår smärta.

ZYDONE DOSERING OCH ADMINISTRERING
Doseringen bör justeras efter svårighetsgraden av smärta och patientens svar. Man bör dock komma ihåg att tolerans mot hydrokodon kan utvecklas vid fortsatt användning och att förekomsten av ofördelaktiga effekter är dosrelaterad.

5 mg / 400 mg: Den vanliga vuxendosen är en eller två tabletter var fjärde till sex timme efter behov för smärta.

Den totala dagliga dosen bör inte överstiga åtta tabletter.

7,5 mg / 400 mg: Den vanliga vuxendosen är en tablett var fjärde till sjätte timme efter behov för smärta.

Den totala dagliga dosen bör inte överstiga sex tabletter.

10 mg / 400 mg: Den vanliga vuxendosen är en tablett var fjärde till sjätte timme efter behov för smärta.

Den totala dagliga dosen bör inte överstiga sex tabletter.

HUR LEVERERAS
ZYDONE (hydrokodonbitartrat och acetaminofentabletter) levereras enligt följande:

5 mg / 400 mg
Gula, långsträckta åttkantiga, konvexa tabletter präglade med “E” på ena sidan och “5” på den andra.
Flaskor om 100 NDC 63481-668-70

7,5 mg / 400 mg
Blå, långsträckta åttkantiga, konvexa tabletter präglade med “E” på ena sidan och “7.5” på den andra.
Flaskor om 100 NDC 63481-669-70

10 mg / 400 mg
Röda, långsträckta åttkantiga, konvexa tabletter präglade med “E” på ena sidan och “10” på den andra.
Flaskor om 100

Förvara vid 25 ° C (77 ° F); utflykter tillåtna till 15º-30ºC (59º-86ºF). [Se USP-kontrollerad rumstemperatur.]

Fördela i en tät, ljusresistent behållare enligt definitionen i USP, med en barnsäker förslutning (efter behov).

Ett schema III-opioid. Muntligt recept där det är tillåtet enligt statlig lag.

Tillverkad för: Endo Pharmaceuticals Inc. Chadds Ford, Pennsylvania 19317. Juni 2003. FDA Rev. datum: 11/27/1998

FRÅGA
Medicinskt talar termen “myalgi” om vilken typ av smärta? SE SVAR

Biverkningar och läkemedelsinteraktioner

BIEFFEKTER
De vanligaste rapporterade biverkningarna är yrsel, yrsel, sedering, illamående och kräkningar. Dessa effekter verkar vara mer framträdande i ambulerande än hos icke-ambulerande patienter, och vissa av dessa biverkningar kan lindras om patienten ligger ner.

Andra biverkningar inkluderar:

Centrala nervsystemet: Dåsighet, mental grumling, slöhet, nedsatt mental och fysisk prestanda, ångest, rädsla, dysfori, psykiskt beroende, humörförändringar.

Magtarmkanalen: Långvarig administrering av ZYDONE (hydrokodonbitartrat och paracetamol) (hydrokodonbitartrat och paracetamol) kan ge förstoppning.

Urinvägarna: Urinvägs-spasmer, spasmer i vesikalsfinkter och urinretention har rapporterats med opiater.

Andningsdepression: Hydrokodonbitartrat kan producera dosrelaterad andningsdepression genom att verka direkt på hjärnstammens andningscentrum (se Överdosering).

Särskilda sinnen: Fall av hörselnedsättning eller permanent förlust har rapporterats huvudsakligen hos patienter med kronisk överdos.

Dermatologisk: Hudutslag, klåda.

Följande biverkningar kan komma ihåg som potentiella effekter av paracetamol: allergiska reaktioner, utslag, trombocytopeni, agranulocytos.

Potentiella effekter av hög dosering listas i avsnittet Överdosering.

Drogmissbruk och beroende
Kontrollerad substans
ZYDONE (hydrokodonbitartrat och paracetamol) tabletter klassificeras som ett Schema III-kontrollerat ämne.

ZYDONE DESCRIPTION

ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen tablets), for oral administration, contain hydrocodone bitartrate and acetaminophen in the following strengths:

Hydrocodone Bitartrate, USP 5 mg
Acetaminophen, USP 400 mg

Hydrocodone Bitartrate, USP 7.5 mg
Acetaminophen, USP 400 mg

Hydrocodone Bitartrate, USP 10 mg
Acetaminophen, USP 400 mg

In addition, each tablet contains the following inactive ingredients: colloidal silicon dioxide, croscarmellose sodium, crospovidone, microcrystalline cellulose, povidone, pregelatinized starch, and stearic acid. The 5 mg/400 mg strength contains FD&C Yellow No. 10; 7.5 mg/400 mg contains FD&C Blue No. 2; and 10 mg/400 mg contains FD&C Red No. 40.

ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) Tablets meet USP Dissolution Test 1.

Hydrocodone bitartrate is an opioid analgesic and antitussive and occurs as fine, white crystals or as a crystalline powder. It is affected by light. The chemical name is 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one tartrate (1:1) hydrate (2:5). It has the following structural formula:

 

 

ZYDONE (Hydrocodone Bitartrate and Acetaminophen) Structural Formula Illustration

 

Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, a slightly bitter, white, odorless, crystalline powder, is a non-opiate, non-salicylate analgesic and antipyretic. It has the following structural formula:

 

 

ZYDONE (Hydrocodone Bitartrate and Acetaminophen) Structural Formula Illustration

 

 

Indications & Dosage

 

ZYDONE INDICATIONS

ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) (hydrocodone bitartrate and acetaminophen tablets) is indicated for the relief of moderate to moderately severe pain.

ZYDONE DOSAGE AND ADMINISTRATION

Dosage should be adjusted according to severity of pain and response of the patient. However, it should be kept in mind that tolerance to hydrocodone can develop with continued use and that the incidence of untoward effects is dose related.

5 mg/400 mg: The usual adult dose is one or two tablets every four to six hours as needed for pain.

The total daily dosage should not exceed eight tablets.

7.5 mg/400 mg: The usual adult dosage is one tablet every four to six hours as needed for pain.

The total daily dosage should not exceed six tablets.

10 mg/400 mg: The usual adult dosage is one tablet every four to six hours as needed for pain.

The total daily dosage should not exceed six tablets.

HOW SUPPLIED

ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen tablets) is supplied as follows:

5 mg/400 mg
Yellow, elongated octagonal, convex tablets debossed with “E” on one side and “5” on the other.
Bottles of 100 NDC 63481-668-70

7.5 mg/400 mg
Blue, elongated octagonal, convex tablets debossed with “E” on one side and “7.5” on the other.
Bottles of 100 NDC 63481-669-70

10 mg/400 mg
Red, elongated octagonal, convex tablets debossed with “E” on one side and “10” on the other.
Bottles of 100

Store at 25ºC (77ºF); excursions permitted to 15º-30ºC (59º-86ºF). [See USP Controlled Room Temperature.]

Dispense in a tight, light-resistant container as defined in the USP, with a child-resistant closure (as required).

A Schedule III Opioid. Oral prescription where permitted by state law.

Manufactured for: Endo Pharmaceuticals Inc. Chadds Ford, Pennsylvania 19317. June, 2003. FDA Rev date: 11/27/1998

QUESTION

Medically speaking, the term “myalgia” refers to what type of pain?SEE ANSWER

Side Effects & Drug Interactions

SIDE EFFECTS

The most frequently reported adverse reactions are light-headedness, dizziness, sedation, nausea and vomiting. These effects seem to be more prominent in ambulatory than in non-ambulatory patients, and some of these adverse reactions may be alleviated if the patient lies down.

Other adverse reactions include:

Central Nervous System: Drowsiness, mental clouding, lethargy, impairment of mental and physical performance, anxiety, fear, dysphoria, psychic dependence, mood changes.

Gastrointestinal System: Prolonged administration of ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) (hydrocodone bitartrate and acetaminophen tablets) may produce constipation.

Genitourinary System: Ureteral spasm, spasm of vesical sphincters and urinary retention have been reported with opiates.

Respiratory Depression: Hydrocodone bitartrate may produce dose-related respiratory depression by acting directly on brain stem respiratory center (see OVERDOSAGE).

Special Senses: Cases of hearing impairment or permanent loss have been reported predominantly in patients with chronic overdose.

Dermatological: Skin rash, pruritus.

The following adverse drug events may be borne in mind as potential effects of acetaminophen: allergic reactions, rash, thrombocytopeniaagranulocytosis.

Potential effects of high dosage are listed in the OVERDOSAGE section.

Drug Abuse And Dependence

Controlled Substance

ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) tablets are classified as a Schedule III controlled substance.

Abuse and Dependence

Psychic dependence, physical dependence, and tolerance may develop upon repeated administration of opioids; therefore, this product should be prescribed and administered with caution. However, psychic dependence is unlikely to develop when hydrocodone bitartrate and acetaminophen tablets are used for a short time for the treatment of pain. Physical dependence, the condition in which continued administration of the drug is required to prevent the appearance of a withdrawal syndrome, assumes clinically significant proportions only after several weeks of continued opioid use, although some mild degree of physical dependence may develop after a few days of opioid therapy. Tolerance, in which increasingly large doses are required in order to produce the same degree of analgesia, is manifested initially by a shortened duration of analgesic effect, and subsequently by decreases in the intensity of analgesia. The rate of development of tolerance varies among patients.

DRUG INTERACTIONS

Patients receiving opioids, antihistamines, antipsychotics, antianxiety agents, or other CNS depressants (including alcohol) concomitantly with hydrocodone bitartrate and acetaminophen tablets may exhibit an additive CNS depression. When combined therapy is contemplated, the dose of one or both agents should be reduced.

The use of MAO inhibitors or tricyclic antidepressants with hydrocodone preparations may increase the effect of either the antidepressant or hydrocodone.

Drug/LaboratoryTest Interactions

Acetaminophen may produce false-positive test results for urinary 5-hydroxyindoleacetic acid.

Warnings

WARNINGS

Respiratory Depression

At high doses or in sensitive patients, hydrocodone may produce dose-related respiratory depression by acting directly on the brain stem respiratory center. Hydrocodone also affects the center that controls respiratory rhythm, and may produce irregular and periodic breathing.

Head Injury and Increased Intracranial Pressure

The respiratory depressant effects of opioids and their capacity to elevate cerebrospinal fluid pressure may be markedly exaggerated in the presence of head injury, other intracranial lesions or a preexisting increase in intracranial pressure. Furthermore, opioids produce adverse reactions which may obscure the clinical course of patients with head injuries.

Acute Abdominal Conditions The administration of opioids may obscure the diagnosis or clinical course of patients with acute abdominal conditions.

Precautions

PRECAUTIONS

General

Special Risk Patients: As with any opioid analgesic agent, ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) tablets should be used with caution in elderly or debilitated patients, and those with severe impairment of hepatic or renal function, hypothyroidism, Addison’s disease, prostatic hypertrophy or urethral stricture. The usual precautions should be observed and the possibility of respiratory depression should be kept in mind.

Cough Reflex: Hydrocodone suppresses the cough reflex; as with all opioids, caution should be exercised when ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) tablets are used postoperatively and in patients with pulmonary disease.

Laboratory Tests

In patients with severe hepatic or renal disease, effects of therapy should be monitored with serial liver and/or renal function tests.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

No adequate studies have been conducted in animals to determine whether hydrocodone or acetaminophen have a potential for carcinogenesis, mutagenesis, or impairment of fertility.

Pregnancy

Teratogenic Effects; Pregnancy Category C: There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) tablets should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

Nonteratogenic Effects: Babies born to mothers who have been taking opioids regularly prior to delivery will be physically dependent. The withdrawal signs include irritability and excessive crying, tremors, hyperactive reflexes, increased respiratory rate, increased stools, sneezing, yawning, vomiting, and fever. The intensity of the syndrome does not always correlate with the duration of maternal opioid use or dose. There is no consensus on the best method of managing withdrawal.

Labor and Delivery

As with all opioids, administration of this product to the mother shortly before delivery may result in some degree of respiratory depression in the newborn, especially if higher doses are used.

Nursing Mothers

Acetaminophen is excreted in breast milk in small amounts, but the significance of its effects on nursing infants is not known. It is not known whether hydrocodone is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from hydrocodone and acetaminophen, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Pediatric Use

Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established.

Geriatric Use

Clinical Studies of hydrocodone bitartrate and acetaminophen tablets did not include sufficient numbers of subjects aged 65 and over to determine whether they respond differently from younger subjects. Other reported clinical experience has not identified differences in responses between the elderly and younger patients. In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, usually starting at the low end of the dosing range, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal, or cardiac function, and of concomitant disease or other drug therapy.

Hydrocodone and the major metabolites of acetaminophen are known to be substantially excreted by the kidney. Thus the risk of toxic reactions may be greater in patients with impaired renal function due to the accumulation of the parent compound and/or metabolites in the plasma. Because elderly patients are more likely to have decreased renal function, care should be taken in dose selection, and it may be useful to monitor renal function.

Hydrocodone may cause confusion and over-sedation in the elderly; elderly patients generally should be started on low doses of hydrocodone bitartrate and acetaminophen tablets and observed closely.

Overdosage & Contraindications

OVERDOSE

Following an acute overdosage, toxicity may result from hydrocodone or acetaminophen.

Signs and Symptoms

Hydrocodone: Serious overdose with hydrocodone is characterized by respiratory depression (a decrease in respiratory rate and/or tidal volume, Cheyne-Stokes respirationcyanosis), extreme somnolence progressing to stupor or comaskeletal muscle flaccidity, cold and clammy skin, and sometimes bradycardia and hypotension. In severe overdosage, apneacirculatory collapse, cardiac arrest and death may occur.

Acetaminophen: In acetaminophen overdosage: dose-dependent, potentially fatal hepatic necrosis is the most serious adverse effect. Renal tubular necrosis, hypoglycemic coma, and thrombocytopenia may also occur.

Early symptoms following a potentially hepatotoxic overdose may include: nausea, vomiting, diaphoresis and general malaise. Clinical and laboratory evidence of hepatic toxicity may not be apparent until 48 to 72 hours post-ingestion.

In adults, hepatic toxicity has rarely been reported with acute overdose of less than 10 grams or fatalities with less than 15 grams.

Treatment

A single or multiple overdose with hydrocodone and acetaminophen is a potentially lethal polydrug overdose, and consultation with a regional poison control center is recommended.

Immediate treatment includes support of cardiorespiratory function and measures to reduce drug absorption. Vomiting should be induced mechanically, or with syrup of ipecac, if the patient is alert (adequate pharyngeal and laryngeal reflexes). Oral activated charcoal (1 g/kg) should follow gastric emptying. The first dose should be accompanied by an appropriate cathartic. If repeated doses are used, the cathartic might be included with alternate doses as required. Hypotension is usually hypovolemic and should respond to fluids. Vasopressors and other supportive measures should be employed as indicated.

A cuffed endotracheal tube should be inserted before gastric lavage of the unconscious patient and, when necessary, to provide assisted respiration.

Meticulous attention should be given to maintaining adequate pulmonary ventilation. In severe cases of intoxication, peritoneal dialysis, or preferably hemodialysis may be considered. If hypoprothrombinemia occurs due to acetaminophen overdose, vitamin K should be administered intravenously.

Naloxone, an opioid antagonist, can reverse respiratory depression and coma associated with opioid overdose. NARCAN® (naloxone hydrochloride) 0.4 mg to 2 mg is given parenterally. Since the duration of action of hydrocodone may exceed that of naloxone, the patient should be kept under continuous surveillance and repeated doses of the antagonist should be administered as needed to maintain adequate respiration. An opioid antagonist should not be administered in the absence of clinically significant respiratory or cardiovascular depression.

If the dose of acetaminophen may have exceeded 140 mg/kg, acetylcysteine should be administered as early as possible. Serum acetaminophen levels should be obtained, since levels four or more hours following ingestion help predict acetaminophen toxicity. Do not await acetaminophen assay results before initiating treatment. Hepatic enzymes should be obtained initially, and repeated at 24-hour intervals.

Methemoglobinemia over 30% should be treated with methylene blue by slow intravenous administration.

The toxic dose for adults for acetaminophen is 10 grams.

CONTRAINDICATIONS

ZYDONE (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) tablets should not be administered to patients who have previously exhibited hypersensitivity to hydrocodone, acetaminophen, or any other component of this product. Patients known to be hypersensitive to other opioids may exhibit cross-sensitivity to hydrocodone.

Clinical Pharmacology

CLINICAL PHARMACOLOGY

Hydrocodone is a semisynthetic opioid analgesic and antitussive with multiple actions qualitatively similar to those of codeine. Most of these involve the central nervous system and smooth muscle. The precise mechanism of action of hydrocodone and other opiates is not known, although it is believed to relate to the existence of opiate receptors in the central nervous system. In addition to analgesia, opioids may produce drowsiness, changes in mood and mental clouding.

The analgesic action of acetaminophen involves peripheral influences, but the specific mechanism is as yet undetermined. Antipyretic activity is mediated through hypothalamic heat-regulating centers. Acetaminophen inhibits prostaglandin synthetase. Therapeutic doses of acetaminophen have negligible effects on the cardiovascular or respiratory systems; however, toxic doses may cause circulatory failure and rapid, shallow breathing.

Pharmacokinetics

The behavior of the individual components is described below.

Hydrocodone: Following a 10 mg oral dose of hydrocodone administered to five adult male subjects, the mean peak concentration was 23.6 ± 5.2 ng/mL. Maximum serum levels were achieved at 1.3 ± 0.3 hours and the half-life was determined to be 3.8 ± 0.3 hours. Hydrocodone exhibits a complex pattern of metabolism including O-demethylation, N-demethylation and 6-keto reduction to the corresponding 6-α- and 6-β-hydroxymetabolites.

See OVERDOSAGE for toxicity information.

Acetaminophen: Acetaminophen is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract and is distributed throughout most body tissues. The plasma half-life is 1.25 to 3 hours, but may be increased by liver damage and following overdosage. Elimination of acetaminophen is principally by liver metabolism (conjugation) and subsequent renal excretion of metabolites. Approximately 85% of an oral dose appears in the urine within 24 hours of administration, most as the glucuronide conjugate, with small amounts of other conjugates and unchanged drug.

See OVERDOSAGE for toxicity information.

PATIENT INFORMATION

Hydrocodone, like all opioids, may impair the mental and/or physical abilities required for the performance of potentially hazardous tasks such as driving a car or operating machinery; patients should be cautioned accordingly.

Alcohol and other CNS depressants may produce an additive CNS depression, when taken with this combination product, and should be avoided.

Hydrocodone may be habit-forming. Patients should take the drug only for as long as it is prescribed, in the amounts prescribed, and no more frequently than prescribed.

BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality 

BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality 

BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality 

BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality 

BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality 

BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality | BUY ZYDONE 10 MG | good quality 

Leave a comment